Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla pracownikówZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego RODO, informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rejonowa SPZOZ, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Gierałtowskiego 29, 41-700 Ruda Śląska, NIP 6412186201, Regon 276706660
  KRS: 0000045247. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres
  e-mail: spzozgieraltowskiego@timtech.pl, telefonicznie pod nr 32 24-81- 485 lub listownie na adres podany powyżej. 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dawida Szarka, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@odomed.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych. 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Zawarcia, realizacji, zmiany, wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy o pracę, w tym prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych, rejestrów, ewidencji, etc.). Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – „obowiązek prawny” oraz przepisy prawa pracy. Dane te będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

 • Realizacji badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zapewnienie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracownika, w tym skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie
  i szkolenia, np. BHP, RODO. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – „obowiązek prawny” w związku z obowiązującymi przepisami, w tym wewnętrznymi przepisami prawa pracy oraz RODO, jak również na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz uzasadnionego interesu Pracownika, którym jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, lecz nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń Pracownika w związku z naruszeniem powyższych obowiązków. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu – przez okres zatrudnienia lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.

 • Realizacji zobowiązań podatkowych oraz ZUS. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz odpowiednie przepisy prawa. Dane te będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

 • Bieżącej działalności Pracodawcy z wykorzystaniem wyłącznie danych służbowych Pracownika (np. w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów z kontrahentami, klientami. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”. Dane te będą przetwarzane przez okres zatrudnienia lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.

 • Promocji działalności Pracodawcy poprzez wykorzystanie wizerunku Pracownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest odrębnie wyrażona zgoda tj. art. 6 ust. lit. a) RODO. Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres zatrudnienia lub do momentu wycofania zgody.

 • Zapewnienia bezpieczeństwa Współpracowników i pacjentów oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”. Dane te będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od daty zapisu obrazu w rejestratorze lub do złożenia skutecznego sprzeciwu. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią̨ dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator uzyska informację, iż̇ mogą̨ one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Podstawa prawną przetwarzania danych jest
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes” oraz przepisy prawa pracy. Dane te będą przetwarzane przez okres zatrudnienia lub do złożenia skutecznego sprzeciwu. 1. Przetwarzamy przede wszystkim dane pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako Pracownika, w zakresie danych osobowych nam przekazanych.  Jeżeli zbieralibyśmy od Pani/Pana zgodę, to podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. Może dojść do sytuacji, w której będziemy przetwarzali dane osobowe członków Pani/Pana rodziny. Cel, podstawa prawna, okres przetwarzania danych oraz zakres zbieranych danych:

 • Realizacja wniosku Pracownika o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. c) RODO – „obowiązek prawny, przepisy prawa oraz Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami prawa. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, PESEL, a jeśli brak, rodzaj dokumentu tożsamości wraz z serią i numerem, data urodzenia, kod pokrewieństwa lub powinowactwa
  z Pracownikiem, kod stopnia niepełnosprawności, adres zamieszkania.

 • Realizacja wniosku z zakresu uprawnień rodzicielskich Pracownika. Podstawą prawną przetwarzania danych drugiego opiekuna prawnego dziecka oraz danych dziecka, w tym danych o stanie zdrowia dziecka, stanowi nasz obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami prawa. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imiona i nazwiska dzieci, daty urodzenia, imię nazwisko drugiego opiekuna prawnego/rodzica, adres zamieszkania, miejsce pracy i rodzaj zatrudnienia.

 • Realizacja wniosku o przystąpienie do dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego i innych benefitów członków Pana/Pani rodziny. Podstawą prawną przetwarzania danych jest odrębnie wyrażona zgoda
  tj. art. 6 ust. lit. a) RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres wygaśnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do wycofania zgody. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (o ile niezbędny).

 • Wskazanie przez Pracownika osoby do kontaktu, którą należy poinformować o wypadku Pracownika. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes” oraz przepisy prawa pracy. Dane te będą przetwarzane przez okres zatrudnienia Pracownika lub do złożenia skutecznego sprzeciwu. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię
  i nazwisko, numer telefonu, adres do kontaktu. 1. Prosimy, aby Pani/Pan przekazując nam dane innych osób (np. dane osobowe członków rodziny) poinformowali ich o tym fakcie, celu i zakresie przekazywanych danych oraz doręczyli im kopię niniejszej klauzuli informacyjnej. 1. Ma Pani/Pan prawo złożyć wniosek do Administratora o:

 • Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych,

 • Sprostowanie (poprawienie) własnych danych osobowych,

 • Usunięcie własnych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

 • Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • Przenoszenie własnych danych osobowych, na warunkach określonych w RODO

 • Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO.

 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych narusza przepisy prawa.


W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z realizacją umowy o pracę. Podanie danych osobowych, których możemy od Pani/Pana żądać w ramach realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) jest obligatoryjne. W tej sytuacji Pracownik będzie informowany o obowiązku podania danych. 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – za wyjątkiem osób upoważnionych przez Administratora innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie
  z przepisami prawa (m.in. ZUS, KRUS, NFZ, PIP), podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, dostawcy usług benefitowych) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie
  z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, księgowe, audytorskie, szkoleniowe czy kontrolne). Dane mogą być przekazane również partnerom handlowym, kontrahentom, klientom, otrzymującym wyłącznie dane służbowe Pracowników.


 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 2. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu
  art. 22 RODO.
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 18.03.2022, 08:56
Dokument oglądany razy: 714
Podpisał: Marek Pawlicki
Dokument z dnia: 25.02.2021