Klauzula informacyjna dla osób korespondujących

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z Przychodnią Rejonową SPZOZ,
z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Gierałtowskiego 29Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego RODO, informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rejonowa SPZOZ, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Gierałtowskiego 29, 41-700 Ruda Śląska, NIP 6412186201, Regon 276706660
  KRS: 0000045247. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres
  e-mail: spzozgieraltowskiego@timtech.pl, telefonicznie pod nr 32 24-81- 485 lub listownie na adres podany powyżej. 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dawida Szarka, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@odomed.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych. 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda";

 • Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. 1. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • Czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa.

 • Czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

 • Czas do wygaśnięcia roszczeń lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.


 1. Ma Pani/Pan prawo złożyć wniosek do Administratora o:


 • Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych,

 • Sprostowanie (poprawienie) własnych danych osobowych,

 • Usunięcie własnych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

 • Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • Przenoszenie własnych danych osobowych, na warunkach określonych w RODO

 • Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO.

 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – za wyjątkiem osób upoważnionych przez Administratora innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie
  z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
  w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytorskie czy kontrolne). 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


 2. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.


Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 18.03.2022, 09:02
Dokument oglądany razy: 616
Podpisał: Marek Pawlicki
Dokument z dnia: 18.03.2022