Klauzula informacyjna - rekrutacja

Klauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie
w Przychodni Rejonowej SPZOZ z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Gierałtowskiego 29Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego RODO, informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rejonowa SPZOZ, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Gierałtowskiego 29, 41-700 Ruda Śląska, NIP 6412186201, Regon 276706660
  KRS: 0000045247. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres
  e-mail: spzozgieraltowskiego@timtech.pl, telefonicznie pod nr 32 24-81- 485 lub listownie na adres podany powyżej. 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dawida Szarka, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@odomed.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych. 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Realizacja obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji
  i wynikających w szczególności z art. 22
  1 Kodeksu pracy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”;

 • Zawarcia i realizacji umowy w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;

 • Uwzględnienia Pani/Pana aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”;

 • Prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy
  (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”;

 • Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też
  w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy. 1. Pani/Pana dane osobowy mogły zostać pozyskane przez Administratora:

 • Bezpośrednio od Pani/Pana.

 • Za pośrednictwem innej osoby (np. znajomego, który rekomenduje Panią/Pana do pracy). 1. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji. 1. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy jako pracodawca mamy obowiązek wymagać od Pani/Pana podania następujących informacji:

 • W przypadku zatrudnia na podstawie umowy o pracę: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

 • W przypadku zatrudnia na podstawie umowy cywilnoprawnej: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego
  i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (dotyczy danych wykraczających poza
art. 22
1 § 1 Kodeksu pracy), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • Okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),

 • Czas przechowywania danych w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami szczegółowo określa kodeks cywilny,

 • Czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 1. Ma Pani/Pan prawo złożyć wniosek do Administratora o:

 • Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych,

 • Sprostowanie (poprawienie) własnych danych osobowych,

 • Usunięcie własnych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

 • Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • Przenoszenie własnych danych osobowych, na warunkach określonych w RODO

 • Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO.

 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w jeżeli uważają Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – za wyjątkiem osób upoważnionych przez Administratora innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie
  z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu
  (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytorskie czy kontrolne). 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


 2. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

W PRZYPADKU CHĘCI UCZESTNICTWA W PRZYSZŁYCH PROCESACH REKRUTACYJNYCH PROSIMY O ZAŁĄCZENIE NASTĘPUJĄCEJ KLAUZULI:

 • Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Przychodnię Rejonową SPZOZ, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Gierałtowskiego 29, 41-700 Ruda Śląska, w tym umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej
  i przechowywanie przez okres 2 lat.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 18.03.2022, 08:56
Dokument oglądany razy: 717
Podpisał: Marek Pawlicki
Dokument z dnia: 25.02.2021